Podłączenie nieruchomości do sieci WOD-KAN - krok po kroku

1.   Złożenie przez Inwestora wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

2.   Inwestor/Wykonawca realizuje przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne w oparciu o wydane warunki przyłączenia do sieci (bez wpięcia do sieci).  

3.   Inwestor/Wykonawca zgłasza pisemnie w Dziale Eksploatacji MPWiK gotowość do dokonania odbioru technicznego przyłącza/przyłączy. 

4.   MPWiK dokonuje czynności odbiorowych w następujących etapach:

      a)   W pierwszej kolejności Dział Eksploatacji MPWiK dokonuje przeglądu technicznego przyłącza wod-kan.,

      b)    Inwestor składa w Dziale Obsługi Klienta MPWiK (budynek A) wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków wraz z niezbędnymi dokumentami w szczególności: dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, dokumentem przeglądu technicznego,

      c)    Inwestor/Wykonawca zgłasza pisemnie w Dziale Eksploatacji MPWiK chęć wpięcia do sieci - zgłoszenie w terminie max 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem robót wraz z kopią wniosku o zawarcie umowy, o której mowa w lit. b.

Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wykopu w sposób umożliwiający wykonanie włączenia przez służby MPWiK.

      d)   MPWiK dostarcza kształtkę połączeniową i realizuje wpięcie do sieci w ciągu min. 3 dni roboczych od zgłoszenia,

      e)   MPWiK po dokonaniu wcinki i :

             -   zamontowaniu wodomierza – w przypadku przyłącza wodociągowego, 

             -   połączenia instalacji wewnętrznej z przyłączem kanalizacyjnym - w przypadku przyłącza kanalizacyjnego

              podpisuje wspólnie z Inwestorem protokół odbioru technicznego przyłącza.

5.   Inwestor dostarcza do Działu Obsługi Klienta protokół odbioru technicznego oraz podpisuje 2 egzemplarze umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków.