Uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod-kan

1. Uzgodnienie projektu technicznego wraz z projektem zagospodarowania terenu:

 • przyłączy wod-kan
Uwaga! 
W związku z nowelizacją  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dotycząca zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci, zniesiono konieczność sporządzania dokumentacji projektowej na budowę przyłączy wod-kan. Decyzja o wykonaniu dokumentacji projektowej i chęci uzgodnienia jej w MPWiK należy do Inwestora. W związku z powyższym uzgodnienie projektu technicznego wraz z projektem zagospodarowania terenu przyłączy wod-kan jest nieobowiązkowe! 

2. Uzgodnienie projektu technicznego wraz z projektem zagospodarowania terenu:

 • przyłączy kanalizacji deszczowej

3. Uzgodnienie projektu technicznego wraz z projektem zagospodarowania terenu:

 • sieci wodociągowej,
 • sieci kanalizacji sanitarnej,
 • sieci kanalizacji deszczowej,
 • sieci kanalizacji ogólnospławnej,

W celu uzgodnienia projektu technicznego wraz z projektem zagospodarowania terenu należy:

 1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie MPWiK (budynek B pokój  nr 6) „wniosek o uzgodnienie projektu technicznego wraz z projektem zagospodarowania terenu”.
 2. Do wniosku załączyć:
  • 2 egzemplarze projektu- w przypadku uzgodnienia przyłączy wod-kan,
  • 5 egzemplarzy projektu- w przypadku uzgodnienia sieci wod-kan.
 3. Wniosek z projektem technicznicznym wraz z projektem zagospodarowania terenu, wysłać pocztą na adres MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Lipowa 76A lub złożyć w siedzibie Spółki ( Sekretariat - budynek A lub pokój nr 6 - budynek B).

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki - budynek B pokój  nr 6

Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod-kan

65 529 83 28

65 529 83 31

65 529 83 66