Zawieranie lub rozwiązywanie umów na dostawę wody i odbiór ścieków