Obsługa wodomierzy

Warunki podłączenia instalacji ppoż.

Pliki do pobrania

Ekspertyza wodomierza

Na pisemny wniosek odbiorcy usług przedsiębiorstwo obowiązane jest spowodować sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego przez jednostkę do tego uprawnioną.

W przypadku stwierdzenia, że właściwości metrologiczne wodomierza są zgodne z odrębnymi przepisami, przedsiębiorstwo obciąża odbiorcę usług kosztami wszystkich czynności niezbędnych dla dokonania sprawdzenia. W przeciwnym przypadku koszty wszystkich czynności pokrywa przedsiębiorstwo.

Pliki do pobrania

Zasady doboru wodomierzy

Pliki do pobrania

Wodomierz ogrodowy

Wielu Odbiorców zainteresowanych jest sprawą używania wody na cele podlewania zieleni i możliwością zmniejszenia opłat za odprowadzanie ścieków. Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, art. 27 ust. 7) dopuszcza się rozliczanie ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej wody tj. takiej z której nie powstały ścieki. Warunkiem jest, aby ilość wody zużytej bezpośrednio była ustalona na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i utrzymywanego na koszt odbiorcy wody.

Miejsce i sposób zamontowania wodomierza winien być zgodny z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych przedstawionych poniżej:

 1. Wodomierz winien być dobrany do warunków jego pracy tj. nominalnej i maksymalnej wielkości strumienia objętości wody.
 2. Montaż wodomierza winien być wykonany zgodnie z wymogami Polskich Norm (PN ISO 4064-2 oraz PN-B-10720) dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych.
 3. Wodomierz w instalacji wodomierzowej należy zabudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
 4. Dopuszcza się 2 lokalizacje wodomierza dodatkowego:
  • zestaw wodomierzy umieszczony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wodomierza głównego, gdy przebieg rury do punktu poboru wody jest widoczny na całej długości
  • zestaw wodomierzowy umieszczony jest przed punktem poboru wody w odległości nie większej niż 2 m od tego punktu
 5. Przy zabudowie wodomierza należy zachować odcinki proste przed i za wodomierzem zgodnie z wymogami producenta dla danego typu wodomierza.
 6. Przy zabudowie należy stosować zawór odcinający przed wodomierzem.
 7. Wodomierz winien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (dogodny do odczytu), zabezpieczonym przed zamarzaniem, zalaniem wodą i uszkodzeniem.
 8. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną w okresie rozliczania.

Odbiorca po zakończeniu robót jest zobowiązany podać nr fabryczny i datę legalizacji zamontowanego wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody w siedzibie Spółki przy ul. Lipowej 76 A w Lesznie.

Pliki do pobrania

Podaj stan wodomierza

W uzasadnionych przypadkach Odbiorca może podać stan wodomierza głównego oraz podliczników uzupełniając formularz zgodnie z danymi na fakturze i przesyłając go do Biura Obsługi Klienta.

Pliki do pobrania