Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

System wspierania przedsięwzięć ekologicznych

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są funduszami celowymi, posiadającymi osobowość prawną, powołanymi w 1993 roku na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Obecnie ich działalność określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Szesnaście WFOŚiGW wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzą system wspierania przedsięwzięć ekologicznych w Polsce. Podstawowym zadaniem wojewódzkich funduszy jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Realizowane przedsięwzięcia

Przy wykorzystaniu pożyczek udzielonych przez Fundusz Wodociągi Leszczyńskie Spółka z o.o. realizują budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Od 2005 roku pozyskaliśmy ponad 15,48 mln zł dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

W roku 2018 Spółka zaciągnęła pożyczki ze środków WFOŚiGW na realizację poniższych przedsięwzięć inwestycyjnych:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tuwima, Brzechwy, Krasickiego w Święciechowie,
 • Budowa czasowego miejsca magazynowania osadów na Oczyszczalni ścieków w Henrykowie.

W dniu 1 marca 2021 roku Spółka podpisała umowy z WFOŚiGW w Poznaniu na zrealizowane zadania:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej; wartość robót 95.245,57 zł, dofinansowanie 95.000 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Fredry w Lesznie; wartość przedsięwzięcia 62.367,42 zł, w tym sieć kanalizacyjna 43.041,51 zł; dofinansowanie w wysokości 43.000 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stawowej w Lesznie; wartość przedsięwzięcia 71.771,19 zł, w tym sieć kanalizacyjna 31.272,77 zł; dofinansowanie w wysokości 30.000 zł.

Ponadto w 2021 roku Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu następujących przedsięwzięć:

 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Strzyżewice ul. Lotnicza 50 o projektowanej mocy 489,39 kWp. Podpisanie umowy nastąpiło 5 listopada 2021 roku na kwotę dofinansowania 1.650.000 zł. W dniu 20 kwietnia 2022 roku zwiększono kwotę dofinansowania o 178.500 zł do 100% nakładów na przedsięwzięcia tj. do kwoty  1.828.500 zł.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr. ewid. 16/2 w rejonie ul. Bojanowskiego w Lesznie. Kwota dofinansowania 50.000 zł. Umowa podpisania 21 pażdziernika 2021 roku.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Wilkowicach. Planowana kwota dofinansowania 238.000 zł została zmniejszona (zgodnie z umową podpisaną w dniu 5 listopada 2021 roku) do kwoty 224.000 zł.

W dniu 29 lipca 2022 roku podpisana została umowa pożyczki na kwotę 194.000 zł pomiędzy Spółką a WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 48 kWp na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie”.

W 2023 roku Spółka zaciągnęła zobowiązania w postaci pożyczek na realizację następujących przedsięwzięć:

 • Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 16,4 kWp a Stacji Uzdatniania Wody Maryszewice na kwotę 81 tys. zł.
 • Zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda wraz z wymianą części instalacji centralnego ogrzewania na Stacji Uzdatniania Wody Strzyżewice na kwotę 95,3 tys. zł.

Obie pożyczki podlegają umorzeniu w wysokości 30%.

Edukacja ekologiczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspiera również działania Spółki z zakresu edukacji ekologicznej

W 2017 roku uzyskaliśmy dotację w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu edukacyjnego pn.: Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu Aglomeracji Leszczyńskiej pn. "Chronimy wodę, dbamy o środowisko, pijemy leszczyńską kranówkę".

Konkurs dla szkół został ogłoszony 22 marca 2017 roku podczas Światowego Dnia Wody. Aby wziąć udział w konkursie szkoły miały za zadanie przygotować dwie prace: film przyrodniczy oraz plakat z hasłem promującym picie wody kranowej. W dniu 5 czerwca 2017 roku, podczas Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, ogłoszone zostały wyniku konkursu. Wpłynęło łącznie jedenaście zgłoszeń. Jury konkursu oceniało m.in. kreatywność i merytorykę przesłanych prac. Każda szkoła mogła zdobyć maksymalnie 17 punktów (12 za film i 5 za plakat). 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu poidełka wody pitnej, stanowiące nagrody dla zwycięzców, wygrało pięć szkół z Leszna oraz jedna szkoła z Gminy Lipno. Poniżej lista laureatów z informacją o uzyskanej punktacji:

 • Gimnazjum nr 9 w Lesznie – 16 pkt.
 • Gimnazjum nr 8 w Lesznie – 15 pkt.
 • Zespół Szkół nr 2 w Lesznie – 15 pkt.
 • III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie – 14 pkt.
 • Szkoła Podstawowa w Goniembicach – 15 pkt.
 • Szkoła Podstawowa nr 13 w Lesznie – 12 pkt.

Uroczyste podsumowanie projektu zorganizowane zostało we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 9 w Lesznie oraz Szkołą Podstawową im. 17 Pułku Ułanów w Goniembicach w dniu 15 września 2017 roku.

Celem projektu pn.: Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu Aglomeracji Leszczyńskiej pn.: "Chronimy wodę, dbamy o środowisko, pijemy leszczyńską kranówkę" było propagowanie postawy proekologicznej wśród uczniów, kształtowanie świadomości w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów wodnych i dbałości o zasoby wodne w regionie, promowanie wiedzy o wodzie, uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska, zachęcenie do proekologicznych zachowań poprzez picie wody kranowej i korzystanie z wielorazowych pojemników do picia. 

W 2021 roku Spółka uzyskała dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. Budowa I etapu ścieżki edukacyjnej pn.: ”Edukacja o wodzie i ochronie środowiska” przy ul. Lipowej w Lesznie” ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w formie dotacji w wysokości 80 000,00 zł oraz w formie pożyczki w wysokości 20.090,00 zł.

W 2022 roku Spółka uzyskała środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. ”Opracowanie i wydruk edukacyjnej książeczki dla dzieci i młodzieży pt: EKO-PRZYSTANEK; chronimy przyrodę, dbamy o wodę” w formie pożyczki w wysokości 12.720,00 zł i dotacji w wysokości 29.680,00 zł.