RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). RODO stosowane będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. Wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Wodociągi Leszczyńskie Sp. o. o. w Lesznie podjęło szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom, partnerom i osobom kontaktującym się ze Spółką poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie podkreślamy, że w  stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie  ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia. Wyrażone przez Państwa dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane  na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej do 25 maja 2018 roku, nie tracą ważności. Dodatkowo rozpoczęliśmy kampanię informacyjną,  aby nasi Odbiorcy usług dysponowali kompletem informacji z zakresu danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania przez Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. w Lesznie.

 

 

Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. w Lesznie wyznaczyło

Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 
 

 

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. w Lesznie. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora. KTO MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

JAKIMI SPRAWAMI ZAJMUJE SIĘ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

  • Prawa dostępu do danych osobowych,
  • Prawa do ich sprostowania,
  • Prawa do ograniczenia przetwarzania,
  • Prawa do przenoszenia danych osobowych,
  • Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  • Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
  • Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
  • Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Z Inspektorem Ochrony Danych Panią Agnieszką Cichoszewską można skontaktować się:

  • elektronicznie na adres e-mail: iod@wodociagileszczynskie.pl
  • pisemnie na adres: Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o., ul. Lipowa 76A, 64 -100 Leszno