Regulamin i procedura udzielania zamówień

Regulamin określa zasady udzielania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie zamówień na usługi, dostawę towarów oraz roboty budowlane.

 

Wewnętrzna procedura zawierania umów dla zadań dofinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie.

Celem procedury zawierania umów jest ustalenie zasad wyboru wykonawcy i zawarcia umowy zgodnie z przepisami regulującymi realizację projektów współfinansowanych ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie.