Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

W celu wydania warunków przyłączenia do sieci należy:

  1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie MPWiK „Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”. Załączyć do wniosku plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
  2. Wniosek wraz z załączonym planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym wysłać pocztą na adres MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Lipowa 76A lub złożyć w siedzibie Spółki (Sekretariat - budynek A lub pokój nr 6 - budynek B).
  3. Warunki techniczne są ważne przez okres dwóch lat, dlatego po upływie terminu ich ważności należy zwrócić się do MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie
    z wnioskiem o aktualizację / zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki - budynek B pokój nr 6:

Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod-kan

65 529 83 28

65 529 83 31